Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2015

bloodywrists
Moim zdaniem to niczego nie jestem pewien, jednak widok gwiazd sprawia, iż zaczynam marzyć.
— Vincent van Gogh
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viairmelin irmelin
bloodywrists
4504 41ad 390
Reposted frommaniamania maniamania viairmelin irmelin
6929 4c88 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin
bloodywrists
9090 2ae5 390
Toruń
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viairmelin irmelin
bloodywrists
3000 0b63 390
friend
Reposted frommoralna moralna viaspaceships spaceships
bloodywrists
1556 c808 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaspaceships spaceships
bloodywrists
7559 33ec 390
Reposted fromrol rol viaspaceships spaceships
bloodywrists
Reposted fromoski oski viatoffifee toffifee

July 02 2015

bloodywrists
0867 84fd 390
Panie ministrze...
Reposted fromEDi EDi viaPrzygnebiona Przygnebiona
bloodywrists
bloodywrists
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.


— Brigitte Nicole
bloodywrists
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami
Reposted fromMissMurder MissMurder viasamozatrucie samozatrucie
bloodywrists
I zno­wu będziemy na próżno cze­kali na cud, mar­no­wali czas, zużywa­li ser­ca i roz­sta­niemy się. 
— Haruki Murakami
Reposted fromButWhy ButWhy viasamozatrucie samozatrucie
bloodywrists
Po raz pierwszy w życiu było mi wiosną tak ciężko i samotnie. Już wolałbym trzy razy z rzędu przeżyć luty
— H.Murakami
Reposted fromrazemosobno razemosobno viasamozatrucie samozatrucie
bloodywrists
- Dobroć zaczyna się w domu.
- Choroby psychiczne też.
— Libba Bray - Wróżbiarze.
Reposted fromnutt nutt viasamozatrucie samozatrucie
bloodywrists
9224 7246 390
świrszczyńska. gorzko w sumie. 
Reposted fromrol rol viasamozatrucie samozatrucie
bloodywrists
7229 d9ff 390
Reposted fromdecepcion decepcion viasamozatrucie samozatrucie
bloodywrists
Znaleźć człowieka, z którym można porozmawiać nie wysłuchując banałów, konowałów, idiotyzmów cwaniackich, łgarstw, fałszywych zapewnień, tanich sprośności lub specjalistycznych bełkotów "fachowca", dla którego branżowe wykształcenie plus umiejętność trzymania widelca jest całą jego kulturą, kogoś bez płaskostopia mózgowego i bez lizusowskiej mentalności - to znaleźć skarb.
— Waldemar Łysiak
Reposted fromAllyx Allyx viasamozatrucie samozatrucie
bloodywrists
7317 99e7 390
Reposted fromflesz flesz viasamozatrucie samozatrucie
bloodywrists
Raz w życiu pomyliły mi się kroki i od tego czasu chodzę krzywo.
— Marek Hłasko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl