Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2015

bloodywrists
bloodywrists
Często się zdarza, że dopiero przyszłość pokazuje nam, ile coś było warte.
— Haruki Murakami
bloodywrists

Nigdy nie daj sobie wmówić, że jesteś gorszy.

— Forrest Gump
Reposted fromzlotowlosa zlotowlosa viasamozatrucie samozatrucie
bloodywrists
Rozumiem, że można kogoś uwieść i zawieść, można się z kimś rozwieść, można kogoś porzucić, ale nie wolno go uszkadzać. Takie przestępstwa powinny być karane z całą surowością prawa. Jeżeli na paczkach ze szkłem pisze się 'Uwaga: szkło', to czemuż na paczce, w której mieści się nasze serce, nie miałoby być napisu: 'Uwaga: drugi człowiek'?
— Agnieszka Osiecka
bloodywrists
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayourheartbeat yourheartbeat
9300 f064 390
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viayourheartbeat yourheartbeat
bloodywrists
Nie można się wyrzec palenia, gdy nie ma czego całować.
— Freud
Reposted frombeliveinme beliveinme viaaonorinjin aonorinjin
bloodywrists
3458 a528 390
Reposted fromadamkrk adamkrk viaaonorinjin aonorinjin
bloodywrists
bloodywrists
bloodywrists
bloodywrists
3223 bc48 390
Reposted fromblueinsane blueinsane viayourheartbeat yourheartbeat
bloodywrists
...
Reposted fromweightless weightless viayourheartbeat yourheartbeat
bloodywrists
5089 4e8c 390
bloodywrists
5065 bb3c 390
6670 c3bb
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viaiamawinrar iamawinrar
bloodywrists
Nie ma na co czekać.
— Nie ma na kogo czekać. Nie trać życia.
bloodywrists
5077 b8a5 390
bloodywrists
jeżeli już trzeba kogoś wybrać, jedyny słuszny wybór to osoba, która tego wyboru nie wymaga.
— ...
Reposted fromkatalama katalama
bloodywrists
Powiedz, pasuję do twoich bioder?
— Ochocki, nagi
Reposted fromvith vith viakatalama katalama
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl